XIFRAT DE DADES

El xifrat de dades és una tècnica que s’utilitza per protegir d’atacs maliciosos la informació en trànsit o emmagatzemada. Aquesta tècnica consisteix en codificar les dades de manera que només ho puguin llegir les persones que tinguin la clau adequada de xifrat per descodificar-les.

El xifrat de dades funciona a través d’un algorisme matemàtic que transforma les dades originals en una forma inintel·ligible. En concret, s’utilitza una clau que només coneixeran les persones autoritzades. El receptor de les dades codificades utilitza la mateixa clau per descodificar-les i tornar-les a la seva forma original.

Hi ha diversos tipus de xifrat de dades, incloent-hi:

  • Xifrat simètric (o de clau única): utilitza la mateixa clau per xifrar i desxifrar les dades. Aquest tipus és ràpid i eficient, però pot ser vulnerable a atacs maliciosos en cas de robatori o interceptació.
  • Xifrat asimètric (o de clau pública): utilitza una parella de claus diferents per xifrar i desxifrar les dades. Una de les claus és pública i es pot compartir amb qualsevol persona, i l’altra és privada i només la coneix el propietari de les dades.
  • Hashing: no és estrictament una tècnica de xifrat, sinó una funció matemàtica que transforma les dades en una cadena de caràcters que imita la seva empremta digital. Aquesta empremta és única per a cada conjunt de dades, i es pot utilitzar per verificar la integritat de les dades. Per exemple, les contrasenyes s’emmagatzemen sovint en forma hash per evitar que algú pugui llegir-les en cas de robatori o interceptació.

Translate »